DropDownMenu


HittegodsPolitiets anvisninger om hittegods
Har du mistet en ejendel eller fundet en genstand, som ikke tilhører dig, skal du henvende dig til politiet.
Afhentning af hittegods
Har du mistet en genstand, kan du henvende dig på den lokale politistations hittegodskontor.
Når du henvender dig vedrørende en mistet genstand, skal du kunne legitimere dig for at få genstanden udleveret. Du skal desuden regne med at udbetale en findeløn til den person, der har indleveret genstanden. Læs mere om findeløn i afsnittet Findeløn.
Politiet opbevarer hittegods i op til tre måneder alt afhængig af hittegodsets art. Vær opmærksom på, at cykler kun opbevares i en måned. Hvis ejeren af et stykke hittegods ikke har henvendt sig inden ovenstående tidsfrist, sælger politiet den indleverede genstand på auktion.
Har du mistet en genstand i en offentlig institution, forretning eller et lignende sted, skal du være opmærksom på, at genstanden kan være indleveret der.
Indlevering af hittegods
Alt hittegods skal som hovedregel afleveres til politiet. Finder du hittegods ved offentlige institutioner, forlystelsesetablissementer, forretninger, offentlige transportmidler, kan du indlevere fundet hittegods der.
Når du indleverer en funden genstand, udskriver politiet en kvittering til dig, medmindre hittegodset har en anslået værdi under 500 kr.
Findeløn
Der udbetales kun findeløn, hvis det indleverede stykke hittegods har en værdi på min. 500 kr.
Findelønnen udgør som hovedregel 10 procent af den fundne genstands værdi. Hvis der er tale om om større kontantbeløb eller genstande af betydelig værdi, kan politiet dog fastsætte findelønnen til mindre end 10 procent. Bliver den fundne genstand solgt på auktion, får finderen udbetalt en tredjedel af indtjeningen fratrukket fradrag og omkostninger.
Du kan ikke regne med at modtage findeløn i følgende tilfælde:
Når du indleverer hittegods urimeligt lang tid efter, at det er fundet
Når du selv efterlyser ejeren
Når du indleverer motorkøretøjer, cykler eller trækvogne, som er fundet på offentlig gade, vej eller plads,
Når det indleverede hittegods er fundet i boliger, på trappeopgange, i kældre, på gårdspladser, i forretninger, offentlige kontorer, forlystelsesetablissementer, beværtninger, offentlige befordringsmidler eller lignende steder.
Auktioner
Det hittegods, som ikke bliver afhentet, bliver solgt på offentlige auktioner med jævne mellemrum. Den enkelte politikreds kan oplyse, hvornår en auktion finder sted.
Særligt om hittegods under 500 kr.
For hittegods med en værdi under 500 kr. gælder der særlige regler.
Sådant hittegods skal som andet hittegods som hovedregel afleveres til politiet, jf. ovenfor i afsnittet om Indlevering af hittegods.
For hittegods under 500 kr. er politiet dog undtaget fra de almindelige krav om bl.a. opbevaring, betaling af findeløn, bortsalg på auktioner mv.
Det betyder, at politiet alene opbevarer de indleverede genstande i en glemme-kasse eller lignende i en kortere periode. Genstande, der ikke er værd at opbevare, kan dog destrueres med det samme.
Hittegods, som ikke afhentes, bliver enten destrueret, udleveret til almennyttige eller velgørende formål eller solgt på auktion.
Kontakt
Du kan henvende dig til den enkelte kreds hittegodskontor ved skriftlige henven-delser på politikredsens mail, som du kan finde her. Du kan også henvende dig på en lokal politistation, der kan vejlede dig i, hvordan du kan få kontakt til hittegodskontoret i den enkelte kreds. Drejer henvendelsen sig om genstande, der indeholder serienumre, som politiet har mulighed for at identificere (f.eks. smykker, elektronik, eller mobiltelefoner) kan du henvende dig telefonisk.