DropDownMenuNationalmuseets vejledning om danefæ
Danefæ er genstande fra fortiden, der kommer til veje som jordfund i Danmark, og som er forarbejdet af ædelt metal eller i øvrigt er af kulturhistorisk værdi, herunder mønter. Den, der finder danefæ eller får danefæ i sin besiddelse, skal aflevere det, idet danefæ tilhører staten.
Loven om danefæ kan spores tilbage til middelalderen. Nationalmuseet administrerer denne lov, der sikrer, at vigtige fund fra Danmarks fortid bliver bevaret for kommende generationer. Hvis du har fundet et danefæ kan du læse om indlevering af danefæ.
På Nationalmuseet kan du se udstillingen med danefæ. Danefæene bliver udskiftet løbende, når der dukker nyt op af den danske muld.

Hvad kan være danefæ?
Fortidsfund af guld og sølv er altid danefæ. Genstande af mindre værdifuldt materiale kan alt efter type eller fundforhold være så betydningsfulde, at de også er danefæ.
Guld og sølv
Alle genstande af guld og sølv er danefæ.
Bronze
+ Bronzegenstande fra oldtid og middelalder er danefæ. - Udaterbare bronzesmelteklumper, bronzeblikfragmenter o. lign. er ikke danefæ. - Simple bronzegenstande fra tiden efter 1536 er normalt ikke danefæ.
Bly
+ Bly-vægtlodder, støbemodeller, tenvægte, pilgrimstegn, runebreve, segl og klædeplomber er danefæ. - Udaterbare smelteklumper, blikfragmenter etc. er ikke danefæ. - Simple blygenstande fra tiden efter 1536 er normalt ikke danefæ.
Jern
+ Jern-våben og værktøj fra oldtid og middelalder er danefæ. - Udaterbare hestesko, søm, nagler, etc. er ikke danefæ. - Simple jerngenstande fra tiden efter 1536 er normalt ikke danefæ.
Ben, tand og hjortetak
+ Sjældne eller usædvanligt velbevarede sager af ben, tand eller hjortetak er danefæ + Ornamenterede sager af ben, tand eller hjortetak er danefæ. - Simple redskabstyper af ben og tak, uforarbejdede knogler, tænder, marvspaltede ben etc. er ikke danefæ.
Flint
+ Depotfund (hvor flere flintgenstande er fundet sammen) er danefæ. + Usædvanligt store eller specielt udformede flintredskaber er danefæ. - Enkeltfundne flintøkser, dolke og andre flintredskaber er normalt ikke danefæ.
Sten/ædelsten
+ Importerede stensager af f.eks. amfibolit, fedtsten, jet og krystal er danefæ. + Metalsmykker med indfattede smykkestene er danefæ. + Stenskulpturer og helt usædvanlige former for stenredskaber er danefæ. - Almindelige stenøkser, kværnsten, knusesten, hvæssesten etc. er ikke danefæ.
Rav
+ Ravsmykker og andre strand- eller jordfundne genstande af forarbejdet rav er danefæ. - Naturrav uden forarbejdning er ikke danefæ (men kan være danekræ).
Keramik
+ Kar og skår af usædvanligt udsmykket eller importeret keramik er danefæ. + Figurer og plastiske fremstillinger i keramik eller tegl er danefæ. - Alm. potteskår er ikke danefæ. Bygningstegl, munkesten og tagsten er ikke danefæ.
Figurer
+ Figurer og plastiske fremstillinger i sten, metal, ben, rav, keramik og træ er danefæ.
Ornamenterede genstande
+ Sten, ben, rav og andre genstande med plastisk dekoration eller indridset ornamentik er danefæ. - Ornamenterede potteskår af almindelig oldtids- eller middelalderkeramik er normalt ikke danefæ.
Runeindskrifter
+ Sten og andre genstande med runeindskrift er altid danefæ.
Helleristninger
+ Sten med helleristninger er danefæ. - Sten med (kun) skåltegn er normalt ikke danefæ

Indlevering af danefæ / Procedurer for lokalmuseer

Overdragelsesblanket
Lokalmuseet, som ønsker at få genstande danefævurderet, skal forinden (så vidt muligt) sørge for, at finderen har overdraget sine fund til lokalmuseet ved underskrivning af en regulær overdragelsesblanket. Fundanmeldelse til KUA: Inden danefævurdering skal fundgenstandene være anmeldt til Kulturstyrelsen/Fund & Fortidsminder.
Blanket til danefævurdering
Genereres automatisk via Kulturstyrelsen/Fund & Fortidsminder. En papirkopi af blanketten følger med fundene til Nationalmuseet.
Fundliste De indsendte genstande bør figurere med x-numre på en fundliste, som også indgår i lokalmuseets fundanmeldelse til KUA. Listens genstandsbeskrivelser skal være så entydige, at forvekslingsmuligheder undgås. En papirkopi af fundlisten følger med fundene til Nationalmuseet.
Sortering Kun fundgenstande, som erfaringsmæssigt kommer i betragtning som danefæ (mønter, metalfund, importsager, udskårne bengenstande etc.) behøver at blive præsenteret for Nationalmuseet.
Efter aftale kan yderligere sortering ske ved hjælp af elektronisk fremsendte fundlister med digitale fotos. Efterfølgende fremsendes så blot de genstande, hvor Nationalmuseet er sikker på danefækarakteren (eller har behov for at se nærmere på stykket).
Konservering, montering og afformning
Nationalmuseet varetager danefæbehandlingen for Danmark, herunder også konservering, montering og afformning. Der kan eventuelt i de tilfælde, hvor det vurderes, at genstanden lider skade ved transport, fraviges den gældende regel om at konservering foretages på Nationalmuseet. Ovenstående procedure gælder også for tidligere deponerede danefæ-genstande i lokalmuseernes varetægt.
Emballering Fundgenstande bør fremsendes individuelt pakkede i lynlåsposer (polyethylen) eller i æsker (polystyrenæske) med påskrevne x-numre. Fund fra forskellige lokaliteter/findere holdes behørigt adskilt. Med fundene følger en papirkopi af fundliste og blanket til danefævurdering. De genstande, der er konserveret på lokalmuseerne og pakket i æsker, forbliver typisk i deres æsker.
Transport Genstande til danefævurdering bør ikke fremsendes pr post.
Efter aftale med danefæsekretariatet kan lokalmuseets medarbejdere aflevere genstande, når de har ærinde på Nationalmuseet. Tingene kan også overdrages i forbindelse med besøg på lokalmuseet af Nationalmuseet.

Fra www.wikipedia-org:
Danefæ
Danefæ (fra oldnordisk dánarfé i betydningen død mands gods eller herreløst gods; af dán, "død", og fé, "fæ, gods" - første led har ikke noget med danerne at gøre; andet led er udtryk for en tid, hvor fæ (dvs. husdyr) var vigtigste form for gods) er genstande fra fortiden, herunder mønter, der er fundet i Danmark, hvortil ingen kan godtgøre sin ret som ejer, og som er fremstillet af værdifuldt materiale eller har særlig kulturhistorisk værdi. Sådanne genstande tilhører staten og skal afleveres til Nationalmuseet.
Historie
Bestemmelserne om danefæ kan følges tilbage til de middelalderlige landskabslove, f.eks. Jyske Lov, 1241, der bestemmer at hvad ingen ejer, det ejer kongen. Finder nogen mand guld eller sølv i høje eller efter plov eller på nogen anden måde, da skal kongen have det. Den første 'moderne' rigslov, Christian V's Danske Lov, 1683 har nogenlunde samme bestemmelse i 5. bog, 9. kapitel, artikel 3.
I de følgende hundrede år udvides bestemmelserne til også at gælde andre genstande end ædelmetal, og i en kongelig forordning af 1737 og en såkaldt Placat (cirkulære) af 7. august 1752 indskærpes igen at: Guld, sølv, metal og anden skat, som findes enten forborget (dvs. skjult) i jord, mark eller hus eller andetsteds, og som ingen kender sig ved, det kaldes Danefæ, og hører kongen alene til og ingen anden. Særlig interessant er beslutningen om at honorere finderen: Hvo, som måtte finde gamle mønter og andet, som formeldelst det ælde og særdeles beskaffenhed af nogen rarhed (dvs. sjældenhed) kan anses, skal imod at samme til Vores rentekammer behørigen indsendes, derfor af Vores kasse nyde, efter dets værd fuldkommen betaling....
På dette tidspunkt ændres Danefæ-begrebet altså til også at gælde 'rare' sager generelt, altså fund med historisk værdi, ligesom finderen for sin ulejlighed kan forvente belønning, og i modsat tilfælde forvente straf, hvis fundet ikke indleveres, eller behandles utilbørligt (f.eks. ødelægges ).
Da Kunstkammeret blev nedlagt i begyndelsen af 1800-tallet, overgik samlingerne, der jo oprindelig havde været kongens ejendom, til staten. 1807 blev Den Kongelige Kommission til Oldsagers Opbevaring nedsat, hvilket var begyndelsen på Nationalmuseet. Danefæ-bestemmelserne er siden, stort set uændret, blevet varetaget af denne institution.
Det er Nationalmuseets direktør, Rigsantikvaren, der på vegne af samfundet og kongemagten håndhæver bestemmelserne.
Ved revision af naturfredningsloven i 1969, blev der i kapitel 7 tilføjet følgende bestemmelse: Findes der under et jordarbejde grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til rigsantikvaren, og de fundne genstande skal efter anmodning afleveres til samme.
Klassificering af danefæ
Danefæ omfatter tre grupper eller klasser:
1) Eksklusivt danefæ. Fund af guld og sølv, og fund hvor disse indgår. Ligeledes forarbejdet rav, elfenben og ædle stene, mønter af enhver art og hvilket som helst materiale.
2) Fund af anden slags metal, kobber, tin, bronze, jern m.v. Desuden glas. Det er afhængigt at karakter og omstændigheder, om fund af denne klasse, ubetinget er danefæ.
3) Fund af organisk materiale såsom ben, tak, træ, skind etc. eller uorganiske som flint, sten, ler m.v.
Hertil er indenfor de senere år blevet tilføjet bestemmelser om Danekræ, der dækker over zoologiske og naturhistoriske sjældenheder.
Nationalmuseets sidste vejledning om Danefæ
Danefæ / Hvad kan være danefæ?

Hvad kan være danefæ?
Som udgangspunkt er fragmenter lige så vigtige som hele genstande i detektorsammenhæng, idet de(t) resterende fragment(er) oftest dukker op med tiden. Det afgørende for om noget bør erklæres for danefæ er altså typen af genstand - ikke genstandens tilstand. Hittegods er aldrig danefæ.
Guld
Alle genstande af guld er danefæ.
Sølv
+ Genstande af sølv fra før 1700 samt sølvklip og -fragmenter
- Sølv fra tiden efter 1700 med mindre det er af ekstraordinær karakter
Bronze
+ Bronzegenstande fra oldtid og vikingetid er danefæ
+ Genstande af bronze med særlig ornamentik eller udsmykning - f.eks. inskription eller emalje fra middelalder
+ Hele eller tilnærmelsesvis hele malmgryder
+ Vægtlodder
+ Seglstamper fra før 1700
- Simple genstande af bronze fra middelalder og renæssance
- Fragmenter af malmgryder
- Taphaner
- Nøgler eller hængelåse uden kunstnerisk udsmykning.

Bly
+ Vægtlodder
+ Støbemodeller
+ Tenvægte med særlig udsmykning fra middelalder
+ Klædeplomber med ornamentik og/eller skrift
+ Genstande med runer eller anden skrift
- Musketkugler
- Udaterbare smelteklumper og simple blygenstande fra tiden efter 1536
Jern
+ Ekstraordinære jerngenstande og genstande med f.eks. tauschering, indlægning, ornamentik; eksempelvis sværd fra oldtiden og middelalderen
- Andre genstande af jern fra oldtid og middelalder, våben som værktøj o.a.
Ben, tand og hjortetak
+ Sjældne eller usædvanligt velbevarede sager af ben, tand eller hjortetak
+ Ornamenterede sager af ben, tand eller hjortetak
- Simple redskabstyper af ben og tak, uforarbejdede knogler, tænder, marvspaltede ben etc.
Flint
+ Depotfund hvor flere flintgenstande er fundet sammen
+ Usædvanligt store eller specielt udformede flintredskaber
- Enkeltfundne flintøkser, dolke, bøsseflint og andre flintredskaber
Sten/ædelsten
+ Importerede stensager af f.eks. amfibolit, fedtsten, jet og krystal
+ Metalsmykker med indfattede smykkestene
+ Stenskulpturer og helt usædvanlige former for stenredskaber
- Almindelige stenøkser, kværnsten, knusesten, hvæssesten etc.
Rav
+ Ravsmykker og andre strand- eller jordfundne genstande af forarbejdet rav
- Naturrav uden forarbejdning (men kan være danekræ).
Keramik
+ Hele kar samt skår af usædvanligt udsmykket eller importeret keramik
+ Tilnærmelsesvis hele genstande fra oldtid og middelalder
+ Figurer og plastiske fremstillinger i keramik eller tegl fra oldtid, vikingetid og middelalder
- Almindelige potteskår
- Bygningstegl, munkesten og tagsten
Glas
+ Skår fra drikkeglas fra oldtid eller middelalder
+ Millefioriperler
+ Bemalet glas fra middelalderen
+ Glasperler med indlægning
Figurer
+ Figurer og plastiske fremstillinger i sten, metal, ben, rav og træ
+ Figurer i keramik og tegl fra oldtid og middelalder
Runer og anden indskrift
+ Sten og andre genstande med runer og anden indskrift
Helleristninger
+ Sten med helleristninger
- Sten med (kun) skåltegn
Skeletrester og tekstiler
+ Tekstilrester, menneske-kranier og skeletdele fra mennesker fundet i moser og vådområder er danefæ.
- Uforarbejdede dyreknogler (men kan være danekræ)
Mønter
+ Mønter fra oldtid, vikingetid og middelalder (fra 1536 og før)
+ Mønter i skattefund - flere mønter nedlagt sammen
+ Guldmønter og større sølvmønter, f.eks. dalermønter fra tiden efter 1536.
- Småmønter af sølv og kobber fra tiden efter 1536