Aldersbestemmelse


DropDownMenu


Aldersbestemmelse

Aldersbestemmelse


Aldersbestemmelse af fortidsfund

Der er flere metoder til bestemmelse af alderen på fortidsfund. Her skal omtales kulstof 14 metoden , dendrokronologien, termoluminescensdatering.

Kulstof 14 - metoden
Kulstof 14 er en radioaktiv isotop af kulstof , som dannes i den øverste del af jordens atmosfære ved påvirkning af den kosmiske stråling. En lille del af atmosfærens kuldioxid indeholder den radioaktive kulstofisotop og vil følgelig indgå i det biologiske kredsløb i mennesker, dyr og planter. Gennem organismens levetid optages en vis del af kulstof 14 og først ved organismens død standser optagelsen.
Aldersbestemmelsen foretages ved at man bestemmer forholdet mellem kulstof 14 og almindeligt kulstof, idet mængden af kulstof-14 aftager med tiden. Ved hjælp af Accelerator Masse Spektrometri (AMS) kan man måle kulstor-14 selv i meget små prøver.
I begyndelsen mente man at dannelse af kulstof-14 via den radioaktive stråling fra rummet var konstant gennem årene, men man har nu erkendt, at dannelsen svinger gennem tiderne på grund af svingninger i den kosmiske stråling,solens indstråling og jordens magnetiske felt.
Dette problem har man imødegået ved at fremstille en kalibreringskurve ved at sammenligne årringe fra verdens ældste levende organismer- nemlig de store børstekoglefyr (bristelcone pine), der vokser i Californien og Nevada. Disse fyr kan være ca. 5000 år gamle.Ved hjælp af døde stubbe har man kunnet fremstille årringe, der går 12000 år tilbage i tiden.

Dendrokronologi
Dendrokronologi bygger på det faktum, at der i et træ hvert år tilføjes et nyt årring. Derfor kan alderen på et nyfældet træ bestemmes ved at tælle antallet af årringe. Da vækstvilkårene veksler år for år er tykkelsen af årringene ikke ens. Ved at sammenligne årringe i træer med forskellig alder har man kunnet fremstille et mønster , der går ca. 12000 år tilbage. Hvis den yderste årring i træet er bevaret kan man fastslå træets alder med en nøjagtighed på 1/2 - 1 år. Hvis den yderste årring mangler er nøjagtigheden ca 5-30 år

Termoluminescensdatering (TL)

Ved termoluminescensdatering udnytter man det forhold , at specielt kvarts og feldspat oplagrer energi fra stråling fra omgivelserne.Kosmisk stråling og stråling fra omgivelserne kan overføre elektroner i materialet til tilstande, elektronfælder, med højere energi. Når materialet opvarmes, hopper elektronerne tilbage til grundtilstanden under udsendelse af lys.
Mængden af lys, der udsendes ved opvarmning af prøven i laboratoriet, afspejler dermed den tid, der er gået siden brændingen.
Hvis en kvartssten har ligget i et ildsted og derved er nulstillet, vil mængden af den målte energi være et udtryk for den tid der er gået siden nulstillingen. Med kvarts kan man datere ca. 70000 år tilbage og med feldspat ca. 500000 år tilbage.
Endelig kan man også måle radioaktive isotoper i bl.a Uran,Kalium,Thorium og Rubidium til datering af vulkanske bjergarter.